Cicles formatius

Són estudis de 2 anys (2000 hores) distribuïdes en dos cursos, titulació oficial i de caire professional i pràctic que garanteixen als estudiants la formació necessària per poder incorporar-se al mercat laboral amb garanties d’èxit o per accedir a estudis superiors.

Els nostres objectius són promoure una formació post-obligatòria, dinàmica i professional, que ajudi a l’alumne a assolir els coneixements tècnics necessaris i els valors de l’escola per tal que pugui arribar a ser un excel·lent professional, amb autonomia, compromís i responsabilitat.

Es realitza una tutoria activa dins l’aula amb la intenció d’acompanyar i treure el millor de tots els alumnes, on vegin la importància de la seva futura tasca professional. Es fomenta la comunicació entre família i escola, ja sigui amb entrevistes individuals amb la família i/o amb l’alumne.

CFGM Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes

Perfil professional

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Durada
 • 2000 hores en 2 cursos: 1650 hores a l’escola i 350 hores de pràctiques en centres de treball.
Horari
 • 1r curs: de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h i dilluns, dimarts i dijous de 14:30 a 17:15h
 • 2n curs: de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h.(excepte dimecres 08:00h a 1300h) i FCT (pràctiques, a la tarda, en empreses).
Pla d'estudis: Mòduls
 • Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips (132h.)
 • Mòdul 2: Sistemes operatius monolloc (99 h.)
 • Mòdul 3: Aplicacions Ofimàtiques (165 h.)
 • Mòdul 4: Sistemes Operatius en Xarxa (132 h.)
 • Mòdul 5: Xarxes locals (198 h.)
 • Mòdul 6: Seguretat Informàtica (99 h.)
 • Mòdul 7: Serveis en Xarxa (165 h.)
 • Mòdul 8: Aplicacions Web (99 h.)
 • Mòdul 9: Formació i Orientació Laboral. ( 66 h.)
 • Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora (66 h.)
 • Mòdul 11: Anglès (99 h.)
 • Mòdul 12: Síntesi (297 h.)
 • Mòdul 13: Formació en centres de treball (383h.)
Qualificacions incloses en el títol

Sistemes microinformàtics

 • Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments establerts. Facilitar a l’usuari l’ús de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques Instal·lar, configurar i mantenir paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.
 • Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics.
 • Muntar equips microinformàtics Reparar i ampliar equipament microinformàtic. Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.
 • Operació de xarxes departamentals.
 • Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments establerts. Monitoritzar els processos de comunicacions de la xarxa local.
 • Realitzar els processos de connexió entre xarxes privades i xarxes públiques.
 • Operació de sistemes informàtics.
 • Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics Mantenir i regular el subsistema físic en sistemes informàtics.
 • Mantenir la seguretat dels subsistemes físics i lògics en sistemes informàtics Executar procediments d’administració i manteniment en el programari base i d’aplicació del client.
Sortides laborals

En totes aquelles empreses on en el lloc de treball es necessiti un dels següents perfils:

 • Tècnic en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.
 • Tècnic en manteniment de serveis d’internet.
 • Tècnic en manteniment de xarxes d’àrea local.
 • Tècnic en vendes de TIC per a sectors industrials
Sortides acadèmiques
 • A qualsevol altre Cicle de Grau Mitjà aplicant el sistema de convalidacions.
 • A un Cicle de Grau Superior directe si és de la mateixa família.

CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, perfil professional en Videojocs i Oci Digital

Perfil professional

El cicle formatiu de Grau Superior en Videojocs i Oci Digital et capacitarà per a crear i desenvolupar videojocs o aplicacions multiplataforma, després d'adquirir coneixements en Sistemes Informàtics, Bases de Dades, Programació, Game Design i Disseny 2D i 3D, permetent a les empreses desenvolupar nous canals d'interacció amb els usuaris.

Durada
 • 2000 hores en 2 cursos: 1617 hores a l’escola i 383 hores de pràctiques en centres de treball.
Horari
 • 1r curs: de dilluns a divendres de 08:00h a 13:55h.
 • 2n curs: de dilluns a divendres de 14:30h a 19:25h.
Pla d'estudis: Mòduls
 • Mòdul 1: Sistemes informàtics (121 h.)
 • Mòdul 2: Bases de Dades (110 h.)
 • Mòdul 3: Programació (187 h.)
 • Mòdul 4: Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió de la Informació (77 h.)
 • Mòdul 5: Entorns de Desenvolupament (55 h.)
 • Mòdul 6: Accés de Dades (88 h.)
 • Mòdul 7: Desenvolupament d’interfícies (88 h.)
 • Mòdul 8: Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils (77 h.)
 • Mòdul 9: Programació de Serveis i Processos (55 h)
 • Mòdul 10: Sistemes de Gestió Empresarial (55 h)
 • Mòdul 11: Game Design (33 h)
 • Mòdul 12: Disseny 2D i 3D (88 h)
 • Mòdul 13: Programació de Videojocs 2D i 3D (154 h)
 • Mòdul 14: Formació i Orientació Laboral (66 h)
 • Mòdul 15: Empresa i Iniciativa Emprenedora (66h)
 • Mòdul 16: Projecte de Desenvolupament d’aplicacions Multiplataforma (297 h)
 • Mòdul 17: Formació en Centres de Treball (383 h)
Qualificacions incloses en el títol
 • Aquest professional exercirà l’activitat en entitats públiques o privades de qualsevol mida, tant per compte aliè com per compte propi, exercint el seu treball en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns d’abast intranet, extranet i Internet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.
 • Les principals ocupacions i llocs de treball són:
  a) Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
  b) Desenvolupar aplicacions de propòsit general.
  c) Desenvolupar aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.
Sortides laborals
 • Tècnic / a de desenvolupament de Videojoc
 • Tècnic / a de desenvolupament de Jocs Aplicats
 • Tècnic / a de desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils
 • Tècnic / a de Back-End
 • Tècnic / a en Playtesting (QA)
Sortides acadèmiques
 • Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Erasmus+

El Programa ERASMUS+ és un programa d’aprenentatge permanent promogut per la Comissió Europea per realitzar el període de pràctiques (FCT) en empreses o en centres de formació d’un altre país europeu.
Què és el programa ERASMUS+?
És un programa d’aprenentatge permanent promogut per la Comissió Europea que engloba diferents iniciatives en educació, formació, joventut i esport. Alguns dels objectius del programa Erasmus+ són els de millorar el nivell de competències bàsiques, la promoció del diàleg intercultural, la solidaritat i la inclusió social, l’increment de les oportunitats de mobilitat, la millora de la qualitat del treball i del treball cooperatiu.
A quí va dirigit?
El programa ERASMUS+ va dirigit a tots els participants en l’educació i formació professional inicial i contínua; és a dir, al nostre alumnat i professorat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
Què és una beca de mobilitat ERASMUS+
És una beca per realitzar el període de pràctiques (FCT) en empreses o en centres de formació d’un altre país europeu.
Què et pot aportar una beca ERASMUS+?
 • Adquirir o millorar el coneixement de la llengua i la cultura del país d’acollida.
 • Conèixer el sistema productiu i organitzatiu del teu sector en un país estranger.
 • Adquirir una formació de qualitat que et permetrà diferenciar-te i ser competitiu en el mercat laboral.
 • Obtenir un reconeixement oficial (Europass) mitjançant la validació i l’acreditació de les competències adquirides en el període de pràctica laboral.
Què inclou una beca ERASMUS+?

El participant del projecte ha de realitzar 42, 90 o 100 dies de pràctiques en una empresa del seu camp professional en el país adjudicat.

La beca inclou una quantitat variable (en funció del país d’acollida) destinada a les següents despeses:

 • Curs d’idioma online (OLS)
 • Bitllets d’avió/tren
 • Pòlissa d’assegurances (Assistència 24h)
 • Recollida a l’aeroport
 • Transfer al lloc d’allotjament
 • Allotjament
 • Manutenció
 • Transport local
 • Empresa d’acollida on realitzar la F.C.T.
 • Tutoria i seguiment per un tutor en el país d’acollida.
 • Telèfon operatiu 24h. (per emergències).
Com puc sol·licitar una beca ERASMUS+

Cal lliurar la sol·licitud a coordinació o al tutor de Cicles Formatius del centre La Salle Girona dins el termini establer.

Quins requisits cal complir per sol·licitar una beca ERASMUS+?
 • Expedient acadèmic (20 punts).
 • Informe psicopedagògic (10 punts).
 • Carta de motivació (10 punts).
 • Valoració d’idoneïtat (20 punts).
 • Empresa d’acollida (10 punts).
 • Competències lingüístiques (30 punts).
CreaEscola Quality Certificate for Education Website