Cicles formatius

Són estudis de 2 anys (2000 hores) distribuïdes en dos cursos, titulació oficial i de caire professional i pràctic que garanteixen als estudiants la formació necessària per poder incorporar-se al mercat laboral amb garanties d’èxit o per accedir a estudis superiors.

Els nostres objectius són promoure una formació post-obligatòria, dinàmica i professional, que ajudi a l’alumne a assolir els coneixements tècnics necessaris i els valors de l’escola per tal que pugui arribar a ser un excel·lent professional, amb autonomia, compromís i responsabilitat.

Es realitza una tutoria activa dins l’aula amb la intenció d’acompanyar i treure el millor de tots els alumnes, on vegin la importància de la seva futura tasca professional. Es fomenta la comunicació entre família i escola, ja sigui amb entrevistes individuals amb la família i/o amb l’alumne.

CFGM Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes

Perfil professional

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Durada
 • 2000 hores en 2 cursos: 1650 hores a l’escola i 350 hores de pràctiques en centres de treball.
Horari
 • 1r curs: de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h i dilluns, dimarts i dijous de 14:30 a 17:15h
 • 2n curs: de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h.(excepte dimecres 08:00h a 1300h) i FCT (pràctiques, a la tarda, en empreses).
Pla d'estudis: Mòduls
 • Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips (132h.)
 • Mòdul 2: Sistemes operatius monolloc (99 h.)
 • Mòdul 3: Aplicacions Ofimàtiques (165 h.)
 • Mòdul 4: Sistemes Operatius en Xarxa (132 h.)
 • Mòdul 5: Xarxes locals (198 h.)
 • Mòdul 6: Seguretat Informàtica (99 h.)
 • Mòdul 7: Serveis en Xarxa (165 h.)
 • Mòdul 8: Aplicacions Web (99 h.)
 • Mòdul 9: Formació i Orientació Laboral. ( 66 h.)
 • Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora (66 h.)
 • Mòdul 11: Anglès (99 h.)
 • Mòdul 12: Síntesi (297 h.)
 • Mòdul 13: Formació en centres de treball (383h.)
Qualificacions incloses en el títol

Sistemes microinformàtics

 • Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments establerts. Facilitar a l’usuari l’ús de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques Instal·lar, configurar i mantenir paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.
 • Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics.
 • Muntar equips microinformàtics Reparar i ampliar equipament microinformàtic. Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.
 • Operació de xarxes departamentals.
 • Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments establerts. Monitoritzar els processos de comunicacions de la xarxa local.
 • Realitzar els processos de connexió entre xarxes privades i xarxes públiques.
 • Operació de sistemes informàtics.
 • Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics Mantenir i regular el subsistema físic en sistemes informàtics.
 • Mantenir la seguretat dels subsistemes físics i lògics en sistemes informàtics Executar procediments d’administració i manteniment en el programari base i d’aplicació del client.
Sortides laborals

En totes aquelles empreses on en el lloc de treball es necessiti un dels següents perfils:

 • Tècnic en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.
 • Tècnic en manteniment de serveis d’internet.
 • Tècnic en manteniment de xarxes d’àrea local.
 • Tècnic en vendes de TIC per a sectors industrials
Sortides acadèmiques
 • A qualsevol altre Cicle de Grau Mitjà aplicant el sistema de convalidacions.
 • A un Cicle de Grau Superior directe si és de la mateixa família.

CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, perfil professional en Videojocs i Oci Digital

Perfil professional

El cicle formatiu de Grau Superior en Videojocs i Oci Digital et capacitarà per a crear i desenvolupar videojocs o aplicacions multiplataforma, després d'adquirir coneixements en Sistemes Informàtics, Bases de Dades, Programació, Game Design i Disseny 2D i 3D, permetent a les empreses desenvolupar nous canals d'interacció amb els usuaris.

Durada
 • 2000 hores en 2 cursos: 1617 hores a l’escola i 383 hores de pràctiques en centres de treball.
Horari
 • 1r curs: de dilluns a divendres de 08:00h a 13:55h.
 • 2n curs: de dilluns a divendres de 14:30h a 19:25h.
Pla d'estudis: Mòduls
 • Mòdul 1: Sistemes informàtics (121 h.)
 • Mòdul 2: Bases de Dades (110 h.)
 • Mòdul 3: Programació (187 h.)
 • Mòdul 4: Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió de la Informació (77 h.)
 • Mòdul 5: Entorns de Desenvolupament (55 h.)
 • Mòdul 6: Accés de Dades (88 h.)
 • Mòdul 7: Desenvolupament d’interfícies (88 h.)
 • Mòdul 8: Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils (77 h.)
 • Mòdul 9: Programació de Serveis i Processos (55 h)
 • Mòdul 10: Sistemes de Gestió Empresarial (55 h)
 • Mòdul 11: Game Design (33 h)
 • Mòdul 12: Disseny 2D i 3D (88 h)
 • Mòdul 13: Programació de Videojocs 2D i 3D (154 h)
 • Mòdul 14: Formació i Orientació Laboral (66 h)
 • Mòdul 15: Empresa i Iniciativa Emprenedora (66h)
 • Mòdul 16: Projecte de Desenvolupament d’aplicacions Multiplataforma (297 h)
 • Mòdul 17: Formació en Centres de Treball (383 h)
Qualificacions incloses en el títol
 • Aquest professional exercirà l’activitat en entitats públiques o privades de qualsevol mida, tant per compte aliè com per compte propi, exercint el seu treball en l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns d’abast intranet, extranet i Internet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.
 • Les principals ocupacions i llocs de treball són:
  a) Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
  b) Desenvolupar aplicacions de propòsit general.
  c) Desenvolupar aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.
Sortides laborals
 • Tècnic / a de desenvolupament de Videojoc
 • Tècnic / a de desenvolupament de Jocs Aplicats
 • Tècnic / a de desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils
 • Tècnic / a de Back-End
 • Tècnic / a en Playtesting (QA)
Sortides acadèmiques
 • Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Projectes d'alumnes
Dins l'assignatura de projecte del Grau Superior de Videojocs i Oci Digital està basat en la creació i la prova real d'un videojoc tot això creat des de zero.  Coneix els jocs i projectes interactius creats pels alumnes.

Erasmus+

El Programa ERASMUS+ és un programa d’aprenentatge permanent promogut per la Comissió Europea per realitzar el període de pràctiques (FCT) en empreses o en centres de formació d’un altre país europeu.
Què és el programa ERASMUS+?
És un programa d’aprenentatge permanent promogut per la Comissió Europea que engloba diferents iniciatives en educació, formació, joventut i esport. Alguns dels objectius del programa Erasmus+ són els de millorar el nivell de competències bàsiques, la promoció del diàleg intercultural, la solidaritat i la inclusió social, l’increment de les oportunitats de mobilitat, la millora de la qualitat del treball i del treball cooperatiu.
A quí va dirigit?
El programa ERASMUS+ va dirigit a tots els participants en l’educació i formació professional inicial i contínua; és a dir, al nostre alumnat i professorat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
Què és una beca de mobilitat ERASMUS+
És una beca per realitzar el període de pràctiques (FCT) en empreses o en centres de formació d’un altre país europeu.
Què et pot aportar una beca ERASMUS+?
 • Adquirir o millorar el coneixement de la llengua i la cultura del país d’acollida.
 • Conèixer el sistema productiu i organitzatiu del teu sector en un país estranger.
 • Adquirir una formació de qualitat que et permetrà diferenciar-te i ser competitiu en el mercat laboral.
 • Obtenir un reconeixement oficial (Europass) mitjançant la validació i l’acreditació de les competències adquirides en el període de pràctica laboral.
Què inclou una beca ERASMUS+?

El participant del projecte ha de realitzar 42, 90 o 100 dies de pràctiques en una empresa del seu camp professional en el país adjudicat.

La beca inclou una quantitat variable (en funció del país d’acollida) destinada a les següents despeses:

 • Curs d’idioma online (OLS)
 • Bitllets d’avió/tren
 • Pòlissa d’assegurances (Assistència 24h)
 • Recollida a l’aeroport
 • Transfer al lloc d’allotjament
 • Allotjament
 • Manutenció
 • Transport local
 • Empresa d’acollida on realitzar la F.C.T.
 • Tutoria i seguiment per un tutor en el país d’acollida.
 • Telèfon operatiu 24h. (per emergències).
Com puc sol·licitar una beca ERASMUS+

Cal lliurar la sol·licitud a coordinació o al tutor de Cicles Formatius del centre La Salle Girona dins el termini establer.

Quins requisits cal complir per sol·licitar una beca ERASMUS+?
 • Expedient acadèmic (20 punts).
 • Informe psicopedagògic (10 punts).
 • Carta de motivació (10 punts).
 • Valoració d’idoneïtat (20 punts).
 • Empresa d’acollida (10 punts).
 • Competències lingüístiques (30 punts).
CreaEscola Quality Certificate for Education Website