Educació secundària

L’escola és un centre concertat en l’etapa d’ESO

L’etapa de l’ESO està estructurada en quatre cursos acadèmics que van dels 12 als 16 anys. El nostre objectiu és acompanyar-los en el seu procés de creixement personal.

Des de La Salle Girona treballem activament perquè els nois i les noies siguin responsables i adquireixin les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè es puguin desenvolupar integralment com a persones.

La finalitat de l’ESO és:

 • Transmetre als alumnes coneixements científics, tecnològics, artístics i humanístics fomentant la creativitat i l’emprenedoria.
 • Consolidar hàbits d’estudi i treball que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats.
 • Preparar-los per a la seva incorporació a estudis posteriors o per a la seva inserció laboral.

Els projectes que defineixen l’etapa d’ESO en el nostre centre són els següents:

Acompanyament i orientació     
 • Seguiment acadèmic i assessorament psicopedagògic continuat amb informes de preavaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries.
 • Comunicació constant entre la família i el centre a través de les entrevistes personals i l’ús de la intranet. Tutoria individualitzada i grupal.
 • Orientació acadèmica i/o laboral a 4t. d’ESO on els alumnes creen el seu projecte d’itinerari professional a partir de les diferents opcions que ofereix el sistema educatiu, tenint en compte la seva personalitat, interessos i possibilitats.
 • Estudi psicotècnic a nivell acadèmic i personal als alumnes de 1r. i 4t. D’ESO des del SOP (Servei d’Orientació Psicopedagògica) de La Salle Catalunya.
 • Educació emocional i d’interioritat (Projecte HARA)
 • Mediació entre iguals.
Projecte Multilingüe-Internacionalització
 • Intercanvis i Estades d’Immersió lingüística a l’estranger per assolir competència lingüística en anglès, francès i xinès.
 • Estada d’un trimestre escolar a Irlanda.
 • Inici del Programa ACADEMICA per a l’obtenció del Batxillerat Dual.
 • Matèries comunes impartides en anglès al llarg de l’ESO.
Innovació i tecnologia
 • Pla de Robòtica Educacional
 • Recursos digitals per als alumnes (iPads i Netbooks)
 • Plataforma interactiva Sallenet (Llibres digitals i Fiction Express)
 • Programes de Gamificació i ABP (Aprenentatge Basat en Problemes)
 • NCA (Nou Context d’Aprenentatge)
Atenció a la diversitat / Escola inclusiva

L’atenció a la diversitat és un àmbit educatiu estratègic a tots els centres La Salle. A La Salle Girona aquest aspecte es materialitza en els següents projectes:

 • Agrupaments flexibles per nivells en les matèries de matemàtiques i anglès.
 • Matèries amb reforç o amb enriquiment. Plans individualitzats per dificultats d’aprenentatge o altes capacitats (PI).
 • Oferta d’optatives :
  Optatives d’iniciació, reforç i ampliació de l’àmbit lingüístic, científic, tecnològic, d’expressió, social i d’humanitats.
  Totalitat de les optatives proposades pel Departament d’Ensenyament a 4t. d’ESO amb la possibilitat d’agrupar-les segons els interessos dels alumnes.
 • Recursos de diversificació curricular:
  Suport Intensiu d’Educació Inclusiva (SIEI)
  Aula de Projecte Singular (PS)
  Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)
 • Suport d’atenció a la diversitat
  El centre disposa d’un Equip d’Orientació format per psicopedagogs i psicòlegs. La seva intervenció educativa consisteix en atendre els alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). Aquest equip assessora els docents en els temes pedagògics dels alumnes que tenen seguiment de l’EAP.

Pla d'estudi

Matèries Primer d'ESO            Matèries Segon d'ESO Matèries Tercer d'ESO Matèries Quart d'ESO

Matèries Primer d\'ESO           

Matèries Primer d'ESO

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques
 • Biologia-Geologia
 • Tecnologia
 • Música
 • Geografia-Història
 • Educació física
 • Religió
 • Aprenentatge cooperatiu (FAIG)
 • Optativa 1
 • Optativa 2

Matèries Segon d\'ESO

Matèries Segon d'ESO

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques
 • Física-Química
 • Tecnologia
 • Art
 • Geografia-Història
 • Educació física
 • Religió
 • Aprenentatge cooperatiu (FAIG)
 • Optativa 1
 • Optativa 2

Matèries Tercer d\'ESO

Matèries Tercer d'ESO

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques
 • Biologia-Geologia
 • Technology
 • Física-Química
 • Educació visual i plàstica
 • Música
 • Geografia-Història
 • Educació física
 • Religió
 • Emprenedoria (FAIG)
 • Optativa 1

Matèries Quart d\'ESO

Matèries Quart d'ESO

Matèries

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques
 • Geografia-Història
 • Educació física
 • Religió
 • Aprenentatge Servei (FAIG)
 • Optativa 1
 • Optativa 2
 • Optativa 3

Optatives (a escollir)

 • Biologia-Geologia
 • Física-Química
 • Tecnologia
 • Educació visual i plàstica
 • Llatí
 • Informàtica
 • Llengua francesa
 • Economia
 • Filosofia
 • Música

Programes pedagògics propis de Secundària

CreaEscola Quality Certificate for Education Website