CONVALIDACIONS

Convalidacions música/educació física


ATENCIÓ: La lesgislació ha canviat i a partir del curs 2020-21 ja no és possible la convalidació de la matèria d’Educació Física a l’ESO tal i com es feia fins ara. Aquesta convalidació només es contempla en dos casos:

 • Si l’alumne figura inscrit al programa de tecnificació (esportistes d’alt rendiment) del Consell Català de l’esport.
 • Si l’alumne s’ha d’absentar del centre durant un període d’entre 15 i 30 dies seguits per participar en una competició esportiva oficial.

Els alumnes interessats han de seguir el següent procediment per música i/o educació física:

 1. Comprovar en els quadres resum si compleixen els requisits per la convalidació.
 2. Descarregar i imprimir el full de sol·licitud que trobareu a la taula corresponent de documents.
 3. Omplir el full amb les dades corresponents.
 4. Demanar a l’entitat corresponent on es cursen els estudis de música dansa o esport un certificat que així ho acrediti.
 5. Lliurar els documents al tutor/a en el termini establert. Aquest termini acaba el 17 de novembre. (Recordeu que no es podrà convalidar la matèria fins que no s’hagi lliurat la documentació a l’escola i el tutor/a hagi comunicat a l’alumne que tot és correcte)

Quadre resum de les convalidacions per estudis de MÚSICA

Quadre resum de les convalidacions per estudis de DANSA

Documents per fer la sol·licitud

Sol·licitud de convalidació per ESO

DANSA: Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada. EDA1 – Descarregar full de sol·licitud
MÚSICA: Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada. EMU1 – Descarregar full de sol·licitud

Sol·licitud de convalidació per batxillerat
 • Sol·licitud de reducció de la matèria d’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada. BDA3 – Descarregar el full de sol·licitud
 • Sol·licitud de reducció de matèries optatives de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada. BMU3 – Descarregar el full de sol·licitud
 • Sol·licitud de reducció de matèries optatives de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional. BMU1 – Descarregar el full de sol·licitud
Autorització dels pares per sortir de l'escola

Autorització signada pel pare/mare – Descarregar sol·licitud en pdf

Convalidació d’hores curriculars per esportistes inscrits a al programa de tecnificació del Consell Català de l’esport o que participin en competicions oficials que impliquin una absència al centre de 15 o 30 dies seguits.

Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell Català de l’Esport i matriculats en centres que no pertanyen a la xarxa de centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, durant el primer trimestre del curs, que se’ls apliqui un PI que inclogui el reconeixement de la matèria d’Educació Física i/o de matèries específiques per a alumnes de batxillerat. En aquest PI, cal adjuntar-hi la documentació següent:

 • Sol·licitud signada per l’alumne, o pel pare, la mare o el tutor o tutora legal de l’alumne si és menor d’edat.
 • Certificat del Consell Català de l’Esport. Els alumnes han d’obtenir aquest certificat quan figurin en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.
 • El director o directora del centre educatiu aprova el PI que comporta la convalidació de la matèria d’Educació Física de primer curs o de la franja de matèries específiques de segon curs. El pla s’ha de renovar cada curs.
 •  Si algun alumne participa a una competició esportiva oficial que impliqui absentar-se del centre durant 15 o 30 dies seguits que ho notifiqui per escrit al tutor/a per email.

Documents per fer la sol·licitud

Sol·licitud de convalidació per dedicació intensiva a l'esport a ESO

Sol·licitud de reducció de Educació Física de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes amb dedicació significativa a l’esport – Descarregar full de sol·licitud

Sol·licitud de convalidació per dedicació intensiva a l'esport a Batxillerat

Sol·licitud de reducció de matèries del batxillerat per als alumnes amb dedicació significativa a l’esport – Descarregar full de sol·licitud

Autorització dels pares per sortir de l'escola

Autorització signada pel pare/mare – Descarregar sol·licitud en pdf

Convalidacions de matèries del batxillerat per a alumnes que cursen llengües estrangeres simultàniament en una EOI.

Els i les alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d'idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents:

 • Es cursa a l'EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.
 • Es cursa a l'EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

La sol·licitud de convalidació la presenta l'alumne o alumna el primer mes de classe, juntament amb una còpia de la matrícula a l'EOI. El centre ho comunica a la Direcció General de Currículum i Personalització abans del 31 d'octubre del curs escolar corresponent.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website