Prova obtenció títol GESO

  • 11 de febrer de 2021

OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Per saber-ne més podeu consultar aquest enllaç

Continguts i criteris d’avaluació (en breu)

REQUISITS

Es poden presentar a la prova les persones que compleixen els requisits següents:

  1. Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural de la prova. També s’hi poden presentar amb 17 anys o complir-los dins l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acrediti):
    – tenir un contracte laboral que els impedeixi d’assistir al centre educatiu en règim ordinari,
    – trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball o
    – ser esportista d’alt rendiment.
  2. Haver finalitzat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  3. Haver finalitzat l’ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presentin a les proves.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2020-2021.

Inscripció i realització de la prova

Abans que s’obri el període d’inscripció, els centres publiquen al tauler d’anuncis o al web els criteris d’avaluació i els continguts mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries.

La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar entre l’1 i el 12 de febrer de 2021 a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d’ESO per última vegada.

Imprès de sol·licitud – 1300kb

Si a causa de les restriccions sanitàries, el centre romangués tancat en aquest període, el document de sol·licitud per fer les proves s’enviarà per correu electrònic al centre. En un termini màxim de dos dies, el centre respondrà al remitent que ha rebut la sol·licitud.

El centre publica el calendari de les proves i les llistes de persones admeses i excloses, que es podrà consultar entre el 15 i el 19 de febrer de 2021. Durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació d’aquestes llistes, del 22 al 24 de febrer, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant la direcció del centre.

Si a causa de les restriccions sanitàries el centre estigués tancat en aquest període (del 15 al 24 de febrer), el centre informarà per correu electrònic a totes les persones que han presentat la sol·licitud si han estat admeses o excloses.

Les proves es realitzaran entre l’1 i el 12 de març. La prova es realitzarà preferentment l’1 o el 2 de març perquè hi hagi temps de convocar una segona vegada, dins del període establert, les persones que puguin estar confinades el dia de la prova.

Si a causa de les restriccions sanitàries, el centre romangués tancat el dia de la prova, caldrà que el centre informi les persones admeses sobre com es realitzarà la prova de  forma no presencial, dins del període establert.

El dia de la prova, els alumnes han de portar l’original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor. El temps mínim per fer-la és de 60 minuts per a cada matèria. Es poden portar diccionaris i/o calculadora.

Si a causa de les restriccions sanitàries la prova no és presencial, el centre informarà les persones admeses sobre les condicions de realització de la prova per tal de garantir la identitat de l’examinat.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website