Eleccions per a la renovació parcial del Consell Escolar de Centre.

  • 7 de novembre de 2023

Eleccions per a la renovació parcial del Consell Escolar de Centre.

  • 7 de novembre de 2023

Segons  la RESOLUCIÓ EDU/3014/2023, de 30 d’agost, per la qual s’estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, es convoquen les eleccions per a la renovació dels membres del Consell Escolar que varen ser escollides en la convocatòria del 2016 i finalitzaven la seva representació el 2022, i que varen prorrogar la representació de les persones electes el 2018, establerta per la

Resolució EDU/1 70 5 /2022, d ’1 de juny

El calendari previst de la convocatòria és el següent:

  • Inici del procés: a partir del 30 d’octubre de 2023.
  • Els censos electorals de cada sector estaran exposats al tauler d’anuncis del centre fins el dia 24 de novembre de 2023.
  • Constitució de les meses electorals serà el 10 de novembre de 2023.
  • Votacions: seran el 23 i el 24 de novembre de 2023 (segons cada sector).
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels nous membres: no més tard del dia 19 de desembre de 2023.

(Trobareu més informació a la cartellera de l’entrada de l’escola).

CreaEscola Quality Certificate for Education Website