INFORMACIONS D’ORGANITZACIÓ LA SALLE GIRONA – INICI DE CURS 2020-21

Benvolgudes famílies,

En aquest espai en forma de preguntes freqüents (FAQS) trobareu tota la informació d’organització sobre les actuacions que es portin a terme en l’àmbit educatiu, així com les mesures de seguretat i salut que afecten el desenvolupament de les activitats de l’escola en el context actual de pandèmia.

Aquests procediments s’han establert per tal de crear un entorn segur i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius del nostre centre.

1. INFORMACIONS D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

Qui podrà accedir al col•legi?

Podran accedir al col•legi el personal i els alumnes:

 • Amb absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents ni contactes estrets amb positius confirmats o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Les famílies podran accedir al centre només a recepció, secretaria i a les sales d’entrevistes sempre i quan no presentin cap símptoma compatible amb la COVID-19 i mantinguin les mesures bàsiques de seguretat (mascareta i distanciament físic).
Es modifica l’horari lectiu?

Es mantindrà l’horari marc del centre en totes les etapes: de 9.00 a 13.00 i de 14.30 a 17.15h., amb l’accés i sortida del Centre esglaonats, per a cada etapa educativa.

Com seran les entrades i sortides de l’escola de LA SALLE GIRONA?

De forma esglaonada. S’assignaran els punts d’entrada i sortida als diferents grups en intervals de 5 minuts.

CURSACCÉS ESCOLAACCÉS CLASSEENTRADA MATÍENTRADA TARDASORTIDA MATÍSORTIDA TARDA
1 ESOPortal Patiescala teatre8.45h 14.30h13.00h17.15h
2 ESOPortal Patiescala pati8.50h 14.25h12.55h17.10h
3 ESOPortal Patiescala torre8.55h 14.20h12.50h17.05h
4 ESOPortal Patipati9.00h 14.15h12.45h17.00h
SIEIPorta principalpassadís
biblioteca
9.10h14.35h13.00h17.15h
1 BATPorta principalescala principal8.45h 14.20h12.50h17.05h
2 BATPorta principalescala principal8.50h 14.25h12.55h17.10h
1 CFGMPorta principalescala principal8.55h 14.30h13.00h17.15h
2 CFGMPorta principalescala principal9.00h 13.05h
Entrades i Sortides ESO

1r d’ESO:
– ENTRADA MATÍ: a les 8.45h, pel portal del pati, i dirigint-se directament a l’aula corresponent per l’escala del teatre.
– SORTIDA MATÍ: a les 13:00h, pel portal del pati.
– ENTRADA TARDA: a les 14.30h, pel portal del pati.
– SORTIDA TARDA: a les 17.15h, pel portal del pati.

2n d’ESO:
– ENTRADA MATÍ: a les 8.50h, pel portal del pati, i dirigint-se directament a l’aula corresponent per l’escala del pati.
– SORTIDA MATÍ: a les 12.55h, pel portal del pati.
– ENTRADA TARDA: a les 14.25h, pel portal del pati.
– SORTIDA TARDA: a les 17.10h, pel portal del pati.

3r d’ESO:
– ENTRADA MATÍ: a les 8.55h, pel portal del pati, i dirigint-se directament a l’aula corresponent per l’escala de la torre.
– SORTIDA MATÍ: a les 12.50h, pel portal del pati.
– ENTRADA TARDA: a les 14.20h, pel portal del pati.
– SORTIDA TARDA: a les 17.05h, pel portal del pati.

4t d’ESO:
– ENTRADA MATÍ: a les 9.00h, pel portal del pati, i dirigint-se directament a l’aula corresponent.
– SORTIDA MATÍ: a les 12;45h, pel portal del pati.
– ENTRADA TARDA: a les 14.15h, pel portal del pati.
– SORTIDA TARDA: a les 17.00h, pel portal del pati.

SIEI:
– ENTRADA MATÍ: a les 9.10h, per l’entrada principal de l’escola, i dirigint-se directament a l’aula corresponent pel passadís de la bilioteca.
– SORTIDA MATÍ: a les 13:00h, per l’entrada principal de l’escola.
– ENTRADA TARDA: a les 14.35h, per l’entrada principal de l’escola.
– SORTIDA TARDA: a les 17.15h, per l’entrada principal de l’escola.

Entrades i Sortides Batxillerat

1r de batxillerat:

 • ENTRADA MATÍ: a les 8.45h, per l’entrada principal de l’escola, i dirigint-se directament a l’aula corresponent per l’escala principal.
 • SORTIDA MATÍ: a les 12.50h, per l’entrada principal de l’escola.
 • ENTRADA TARDA: a les 14.20h, per l’entrada principal de l’escola.
 • SORTIDA TARDA: a les 17.05h, per l’entrada principal de l’escola.

2n de batxillerat:

 • ENTRADA MATÍ: a les 8.50h, per l’entrada principal de l’escola, i dirigint-se directament a l’aula corresponent per l’escala principal.
 • SORTIDA MATÍ: a les 12.55h, per l’entrada principal de l’escola.
 • ENTRADA TARDA: a les 14.25h, per l’entrada principal de l’escola.
 • SORTIDA TARDA: a les 17.10h, per l’entrada principal de l’escola.
Entrades i Sortides Cicles Formatius

1r de Cicles Formatius:

 • ENTRADA MATÍ: a les 8.55h, per l’entrada principal de l’escola, i dirigint-se directament a l’aula corresponent per l’escala principal.
 • SORTIDA MATÍ: a les 13:00h, per l’entrada principal de l’escola.
 • ENTRADA TARDA: a les 14.30h, per l’entrada principal de l’escola.
 • SORTIDA TARDA: a les 17.15h, per l’entrada principal de l’escola.

2n de Cicles Formatius:

 • ENTRADA MATÍ: a les 9.00h, per l’entrada principal de l’escola, i dirigint-se directament a l’aula corresponent per l’escala principal.
 • SORTIDA MATÍ: a les 13.05h, per l’entrada principal de l’escola.
Com serà l’hora d’esbarjo?
Secundària Obligatòria:

• 1r i 2n ESO: l’horari d’esbarjo serà de les 10.50h a les 11.10h. 1r d’ESO accedirà al pati per l’escala del teatre, i 2n. d’ESO per l’escala del pati. La tornada a l’aula es farà seguint el mateix recorregut però a la inversa.
• 3r i 4t ESO: l’horari d’esbarjo serà de les 11.45h a les 12.05h. 3r d’ESO accedirà al pati per l’escala de la torre. La tornada a l’aula es farà seguint el mateix recorregut però a la inversa.
• NO es podrà menjar al pati. La classe anterior a l’esbarjo acabarà 10 minuts abans per tal que els alumnes puguin esmorzar a la mateixa aula, amb la vigilància del professor/a. Aquesta mesura serà revisable després de les primeres setmanes de curs, i si la situació de la pandèmia ho permetés, es retornaria a la normalitat de l’esmorzar als patis.
• NO es podrà beure aigua de les fonts del pati. Els alumnes poden portar la seva beguda de casa i per a ús exclusivament personal.
• La zona d’esbarjo al pati estarà delimitada per a cada curs.
• En tot moment al pati els alumnes hauran de portar posada la mascareta.
• NO es permetrà l’ús de pilotes o altre material d’ús col•lectiu.

Batxillerat i Cicles Formatius:

L’horari d’esbarjo dels alumnes de BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS serà el següent:
• 1r. de BAT i CFGM de les 10.50h a les 11.10h.
• 2n. de BAT i CFGM de les 10.55h a les 11.15h.

• Els alumnes surten fora del Centre per l’escala principal i la porta principal. La tornada a l’aula es farà seguint el mateix recorregut però a la inversa.

La classe anterior a l’esbarjo acabarà 10 minuts abans per tal que els alumnes de batxillerat puguin esmorzar a la mateixa aula, amb la vigilància del professor/a. Aquesta mesura serà revisable després de les primeres setmanes de curs, i si la situació de la pandèmia ho permetés, es retornaria a la normalitat de l’esmorzar als patis.


• NO es podrà beure aigua de les aixetes de l’escola. Els alumnes poden portar la seva beguda de casa i per a ús exclusivament personal.
• En tot moment en l’horari d’esbarjo fora de l’escola els alumnes hauran de portar posada la mascareta.

Quadre resum de la sortida al pati, la mobilitat i circulació interna de l’escola
GRUPACCÉS AL PATI HORARI ESBARJOGIMNÀS
1 ESOescala teatre10.50h – 11.10hPassadís 1 ESO
2 ESOescala pati10.50h – 11.10hEscala pati – escala gimnàs
3 ESOescala torre11.45h – 12.05hEscala torre – escala gimnàs
4 ESOpati11.45h – 12.05hPati – escala gimnàs
1 BATescala principal10.50h – 11.10hEscala teatre
2 BATescala principal10.55h – 11.15h
1 CFGMescala principal10.50h – 11.10h
2 CFGMescala principal10.55h – 11.15h

Què són els grups estables de convivència?

S’han agrupat els alumnes en classes que suposin grups estables de convivència. Un grup estable de convivència és un grup estable de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres, sempre i quan no existeixi risc greu de rebrot en el territori. Els alumnes que formen part d’un grup estable es consideren mèdicament contactes estrets. L’organització entorn a grups de convivència estables facilita la traçabilitat de possibles casos que es donin en els centres educatius.

Fora del grup de convivència estable, quan coincideixen alumnes de diferents grups (desplaçaments pel centre, optatives, transport escolar, claustre del professorat, etc.) cal extremar les mesures de protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació, neteja…) per tal d’evitar que si es dona un cas positiu els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se.

Com seran els grups classe?

S’han agrupat els alumnes en grups estables de convivència, de manera en la majoria de les matèries i activitats escolars els alumnes de cada grup sempre seran els mateixos i en el mateix espai-aula, intentant que hi hagi el mínim de desplaçaments per l’escola. L’equip de professors que interactua amb cada curs també s’ha dissenyat com a grup estable.
En les matèries i en les aules que impliquin barreja d’alumnes de diferents grups estables (com en el cas d’algunes matèries optatives) s’extremaran les mesures preventives, en quant a distància de seguretat i neteja d’espais i material.

Com serà el servei de menjador escolar?

S’han redissenyat els torns de menjador per tal de reduir el contacte entre grups estables diferents.

En el menjador s’adoptaran les següents mesures:

 • Punt de neteja i desinfecció de mans en entrar i sortir del menjador.
 • Hi haurà un recorreguts d’entrada i un de  sortida, amb accessos  diferents.
 • L’entrada s’organitzarà per grups de convivència. Aquests seguiran els següents passos:
 • Rentat de mans.
 • Recollir el menjar a la línia de servei.

El personal de servei haurà de fer servir mascareta en tot moment.

 • Les safates, plats, gots, coberts i altres elements seran entregats directament pel personal de servei a l’alumne o alumna, de forma individualitzada.
  • No hi haurà elements d’ús comunitari.
  • A la cua de la línia de servei es mantindrà la distància de seguretat.
  • Els integrants de cada  taula seran  del seu grup de convivència.
Com actuarà el col•legi davant de casos d’absentisme escolar sense justificació?

Tal com han indicat les autoritats educatives, davant de casos d’absentisme escolar sense justificació s’informarà immediatament els Serveis Territorials.

Com es faran les entrevistes de seguiment amb els pares?

Les entrevistes amb les famílies es faran preferiblement de manera telemàtica. Si les entrevistes són presencials, es realitzaran a les sales d’entrevistes que permetin mantenir la distància de seguretat de 2m, i amb mascareta.

Com es faran les reunions d’inici de curs amb les famílies?

Les reunions d’inici de curs seran telemàtiques. La distribució dels dies i hores d’aquestes reunions serà la següent:

CursDiaHora
1 ESODimecres dia 16 de setembre20h
2 ESODilluns dia 21 de setembre20h
3 ESODijous dia 17 de setembre20h
4 ESODimarts dia 22 de setembre20h
SIEIDijous dia 24 de setembre20h
TarlàDimecres dia 23 de setembre20h
1 BatDijous dia 24 de setembre20h
2 BatDimecres dia 23 de setembre20h
1 CFGMDimarts dia 22 de setembre20h
2 CFGMDimecres dia 23 de setembre20h

Rebreu la convocatòria amb l’enllaç de connexió el dia abans de cada reunió corresponent.

Es pot compartir material?

Cada alumne haurà de tenir el seu propi material, pel que fa a llibres i material escolar. Aquest material és d’ús personal i no es podrà compartir.

Es reduirà l’ús de material fotocopiat i es prioritzarà l’entrega de treballs en format digital.

Es podran utilitzar els vestidors?
 • El dia en què l’alumne tingui Educació Física haurà de venir a l’escola vestit amb l’equipació esportiva.
 • L’ús dels vestidors i les dutxes quedarà restringit. Només es podran fer servir en casos especials, sempre i quan es pugui garantir la seva neteja i desinfecció abans i després de cada ús.
 • En acabar l’activitat tots els alumnes s’hauran de rentar les mans, i es recomana portar desodorant com a element d’higiene personal.
Hi haurà extraescolars aquest curs? 

De moment a La Salle Girona, l’oferta d’extraescolars quedarà posposada temporalment fins que la situació de pandèmia no hagi millorat a uns nivells que permetin fer aquestes activitats amb totes les garanties de seguretat. Quan es pugui oferir aquest servei es passarà la informació a les famílies. 

Quin és el pla d’actuació del curs 2020-21 de La Salle Girona?

Podeu consultar el nostre pla d’actuació en aquest enllaç

2. MESURES DE SEGURETAT I SALUT PER PREVENIR LA COVID-19 DINS DEL COL·LEGI

Què cal tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu?

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes.

SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19

 • Febre o febrícula >37,5 ºC
 • Tos
 • Dificultat per a respirar
 • Mal de coll*
 • Refredat nasal*
 • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
 • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista.

Segons l’estudi COPEDI-CAT realitzat en nombrosos centres d’atenció primària i hospitalària de Catalunya i coordinat per l’hospital Vall d’Hebron, els símptomes més freqüents de la COVID-19 en infants són la febre (59,6%) i la tos (49,4%), seguits de fatiga (40,5%) i dificultat respiratòria (31,5%). La resta són símptomes menys freqüents que poden ser també de sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

Quan no es pot anar a l’escola?

No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents situacions:

 • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
Alumnes amb malaties cròniques

En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre  educatiu (vegeu “Document dels grups de treball de la Societat Catalana de Pediatria”)

Què és la declaració responsable?

Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, així com el personal del Centre, han de signar una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos. És obligatori presentar el document de declaració responsable el primer dia de classe.

Descarregeu la declaració responsable

Què cal fer quan el fill/a presenta símptomes compatibles amb la Covid-19 fora de l’horari escolar o bé en dies no lectius?

Si el fill o filla presenta símptomes compatibles amb la Covid-19 fora de l’horari escolar o bé en dies no lectius, la família de l’alumne amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. En cas que l’alumne doni positiu, cal informar el col·legi.

Com han d’actuar els pares o els germans d’un membre de la família que és sospitós de tenir el Covid-19, s’ha fet la prova i està a l’espera dels resultats?

Tots els membres de la família s’han de quedar a casa fins a conèixer el resultat de la prova. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al col·legi. En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies.

Quines recomanacions fa el col•legi a cada alumne?

Si bé el col·legi disposa de dispensadors de líquid desinfectant a totes les aules, recomanem que cada alumne porti un flascó de líquid desinfectant per al seu ús personal, i una cantimplora/ampolla amb aigua. Cada alumne ha de venir al col·legi amb la seva mascareta, i amb una mascareta de recanvi en un recipient tancat (tipus bossa de congelació).

NO està permès que les mascaretes tinguin cap símbol, emblema o eslògan ofensiu

Rentat de mans

El col·legi disposa d’aparells dispensadors de gel hidroalcohòlic (fitxa tècnica del gel) a totes les classes, als despatxos, recepció, secretaria i a les sales de visita. Durant les primeres sessions de docència del curs, els tutors insistiran en la importància de realitzar un seguiment estricte de les mesures de seguretat, i especialment en la necessitat de fer un rentat de mans freqüent durant tot l’horari escolar.

S’han col·locat més dispensadors de sabó a tots els lavabos, així com també a les fonts del pati.

Els alumnes han de practicar la higiene de mans:

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anar al WC.
 • Abans i després de les diferents activitats (educació física, pati, extraescolars, etc.).
Distanciament físic

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb els grups estables de convivència (docents i altres professionals de suport educatiu), o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, com en el cas de les matèries optatives, s’ha de mantenir la distància física de seguretat de 1,5 metres.

Ús de la mascareta
 • L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment per a tothom a l’interior del recinte escolar, excepte en la matèria d’Educació Física, quan el professor/a ho determini.
 • NO està permès que les mascaretes tinguin cap símbol, emblema o eslògan ofensiu
 • Convé que l’alumne porti una bossa per si necessita guardar la mascareta en un determinat moment.
 • Només es podran llençar mascaretes a les papereres indicades exclusivament per a aquests residus.
Ventilació de les aules

Les aules i els despatxos del col·legi es ventilaran tres vegades cada dia, durant almenys deu minuts cada vegada.

Control de la temperatura

L’alumnat ha de venir al centre amb la temperatura mesurada de casa. Aquesta no podrà ser superior als 37,5º ni podrà haver-se reduït la temperatura amb antitèrmics.

El centre mesurarà la temperatura d’aquells casos que presentin símptomes i en cas de febre se seguirà el protocol establert.

Reforç de la neteja del col•legi

Es reforçarà la neteja i desinfecció de llocs i equips de treball amb solucions desinfectants.

Cada aula disposarà de dispensador de gel hidroalcohòlic (fitxa tècnica del gel), recipient amb solució desinfectant  (fitxa tècnica del producte desinfectant FITAL i veure fitxa del producte desinfectant G3) i rotlle de paper d’un sol ús.

Les aules d’optatives en què no hi hagi grups estables es desinfectaran després de cada classe.

Quin protocol seguirà el col•legi davant de l’aparició de símptomes compatibles amb la Covid-19?

Davant l’aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19 al col·legi seguirem les següents pautes:

 • Portarem l’alumne a un espai separat d’ús individual ben ventilat, identificat i habilitat per a aquests casos.
 • Si l’alumne presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se…) trucarem al 061.
 • Es trucarà immediatament a la família de l’alumne per tal que vingui a recollir l’alumne. La família s’haurà de posar en contacte amb el seu CAP de referència per informar sobre els símptomes.
Què passa si hi ha un cas de COVID-19 a l’escola?
 • Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies. A tots se’ls farà una prova PCR al més aviat possible. Si el resultat surt negatiu, també caldrà fer l’aïllament domiciliari durant 14 dies, ja que és el període màxim d’incubació del virus.
 • Si dos membres de dos grups diferents que comparteixen un mateix espai (edifici, un torn, una ala d’un edifici, el menjador…) tenen un resultat positiu de la PCR, el Servei de Vigilància Epidemiològica farà una valoració i es podria recomanar l’aïllament domiciliari dels grups d’aquell espai durant 14 dies.
Què passarà si en un grup de convivència estable es detecten un o més membres positius?

Tal com està indicat per les autoritats, en aquest cas es determinarà la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. Durant els 14 dies de confinament el col·legi oferirà al grup confinat un seguiment online de les classes.

En cas que els positius pertanyin a dos grups de convivència diferents, caldrà confinar tots dos grups durant 14 dies. Si es produeixen més de dos casos en grups de convivència diferents, a banda de confinar els grups les autoritats educatives dictaminaran quin protocol s’ha de seguir.

Qualevol d’aquests procediments pot ser modificat si les autoritats competents canviessin els protocols.

Davant d’un confinament total, el col·legi ha elaborat un horari de docència telemàtica per a tots els nivells educatius.