INFORMACIONS D’ORGANITZACIÓ LA SALLE GIRONA – INICI DE CURS 2021-22

Benvolgudes famílies,

En aquest espai en forma de preguntes freqüents (FAQS) trobareu tota la informació d’organització sobre les actuacions que es portin a terme en l’àmbit educatiu, així com les mesures de seguretat i salut que afecten el desenvolupament de les activitats de l’escola en el context actual de pandèmia.

Aquests procediments s’han establert per tal de crear un entorn segur i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius del nostre centre.

1. INFORMACIONS D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

Com seran les entrades i sortides de l’escola de LA SALLE GIRONA?

De forma esglaonada. S’assignaran els punts d’entrada i sortida als diferents grups en intervals de 5 minuts.

CURSACCÉS ESCOLAACCÉS CLASSEENTRADA MATÍENTRADA TARDASORTIDA MATÍSORTIDA TARDA
1 ESOPortal Patiescala teatre8.45h 14.30h13.00h17.15h
2 ESOPortal Patiescala pati8.50h 14.25h12.55h17.10h
3 ESOPortal Patiescala torre8.55h 14.20h12.50h17.05h
4 ESOPortal Patipati9.00h 14.15h12.45h17.00h
SIEIPorta principalpassadís
biblioteca
9.10h14.35h13.00h17.15h
1 BATPorta principalescala principal8.45h 14.20h12.50h17.05h
2 BATPorta principalescala principal8.50h 14.25h12.55h17.10h
1 CFGMPorta principalescala principal8.55h 14.30h13.00h17.15h
2 CFGMPorta principalescala principal9.00h 13.05h
1 CFGSPorta principalescala principal8.00h14.00h
Entrades i Sortides ESO

1r d’ESO:
– ENTRADA MATÍ: a les 8.45h, pel portal del pati, i dirigint-se directament a l’aula corresponent per l’escala del teatre.
– SORTIDA MATÍ: a les 13:00h, pel portal del pati.
– ENTRADA TARDA: a les 14.30h, pel portal del pati.
– SORTIDA TARDA: a les 17.15h, pel portal del pati.

2n d’ESO:
– ENTRADA MATÍ: a les 8.50h, pel portal del pati, i dirigint-se directament a l’aula corresponent per l’escala del pati.
– SORTIDA MATÍ: a les 12.55h, pel portal del pati.
– ENTRADA TARDA: a les 14.25h, pel portal del pati.
– SORTIDA TARDA: a les 17.10h, pel portal del pati.

3r d’ESO:
– ENTRADA MATÍ: a les 8.55h, pel portal del pati, i dirigint-se directament a l’aula corresponent per l’escala de la torre.
– SORTIDA MATÍ: a les 12.50h, pel portal del pati.
– ENTRADA TARDA: a les 14.20h, pel portal del pati.
– SORTIDA TARDA: a les 17.05h, pel portal del pati.

4t d’ESO:
– ENTRADA MATÍ: a les 9.00h, pel portal del pati, i dirigint-se directament a l’aula corresponent.
– SORTIDA MATÍ: a les 12;45h, pel portal del pati.
– ENTRADA TARDA: a les 14.15h, pel portal del pati.
– SORTIDA TARDA: a les 17.00h, pel portal del pati.

SIEI:
– ENTRADA MATÍ: a les 9.10h, per l’entrada principal de l’escola, i dirigint-se directament a l’aula corresponent pel passadís de la bilioteca.
– SORTIDA MATÍ: a les 13:00h, per l’entrada principal de l’escola.
– ENTRADA TARDA: a les 14.35h, per l’entrada principal de l’escola.
– SORTIDA TARDA: a les 17.15h, per l’entrada principal de l’escola.

Entrades i Sortides Batxillerat

1r de batxillerat:

 • ENTRADA MATÍ: a les 8.45h, per l’entrada principal de l’escola, i dirigint-se directament a l’aula corresponent per l’escala principal.
 • SORTIDA MATÍ: a les 12.50h, per l’entrada principal de l’escola.
 • ENTRADA TARDA: a les 14.20h, per l’entrada principal de l’escola.
 • SORTIDA TARDA: a les 17.05h, per l’entrada principal de l’escola.

2n de batxillerat:

 • ENTRADA MATÍ: a les 8.50h, per l’entrada principal de l’escola, i dirigint-se directament a l’aula corresponent per l’escala principal.
 • SORTIDA MATÍ: a les 12.55h, per l’entrada principal de l’escola.
 • ENTRADA TARDA: a les 14.25h, per l’entrada principal de l’escola.
 • SORTIDA TARDA: a les 17.10h, per l’entrada principal de l’escola.
Entrades i Sortides Cicles Formatius

1r de Cicles Formatius:

 • ENTRADA MATÍ: a les 8.55h, per l’entrada principal de l’escola, i dirigint-se directament a l’aula corresponent per l’escala principal.
 • SORTIDA MATÍ: a les 13:00h, per l’entrada principal de l’escola.
 • ENTRADA TARDA: a les 14.30h, per l’entrada principal de l’escola.
 • SORTIDA TARDA: a les 17.15h, per l’entrada principal de l’escola.

2n de Cicles Formatius:

 • ENTRADA MATÍ: a les 9.00h, per l’entrada principal de l’escola, i dirigint-se directament a l’aula corresponent per l’escala principal.
 • SORTIDA MATÍ: a les 13.05h, per l’entrada principal de l’escola.

1r de Cicles Formatius Grau Superior:

 • ENTRADA MATÍ: a les 8.00h, per l’entrada principal de l’escola, i dirigint-se directament a l’aula corresponent per l’escala principal.
 • SORTIDA MATÍ: a les 14.00h, per l’entrada principal de l’escola.
Com serà l’hora d’esbarjo?
Secundària Obligatòria:

• 1r i 2n ESO: l’horari d’esbarjo serà de les 10.50h a les 11.10h. 1r d’ESO accedirà al pati per l’escala del teatre, i 2n. d’ESO per l’escala del pati. La tornada a l’aula es farà seguint el mateix recorregut però a la inversa.
• 3r i 4t ESO: l’horari d’esbarjo serà de les 11.45h a les 12.05h. 3r d’ESO accedirà al pati per l’escala de la torre. La tornada a l’aula es farà seguint el mateix recorregut però a la inversa.
• NO es podrà menjar al pati. La classe anterior a l’esbarjo acabarà 10 minuts abans per tal que els alumnes puguin esmorzar a la mateixa aula, amb la vigilància del professor/a. Aquesta mesura serà revisable després de les primeres setmanes de curs, i si la situació de la pandèmia ho permetés, es retornaria a la normalitat de l’esmorzar als patis.
• NO es podrà beure aigua de les fonts del pati. Els alumnes poden portar la seva beguda de casa i per a ús exclusivament personal.
• La zona d’esbarjo al pati estarà delimitada per a cada curs.
• En tot moment al pati els alumnes hauran de portar posada la mascareta.

Batxillerat i Cicles Formatius:

L’horari d’esbarjo dels alumnes de BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS serà el següent:
• 1r. de BAT i CFGM de les 10.50h a les 11.10h.
• 2n. de BAT i CFGM i 1r CFGS de les 10.55h a les 11.15h.

• Els alumnes surten fora del Centre per l’escala principal i la porta principal. La tornada a l’aula es farà seguint el mateix recorregut però a la inversa.

La classe anterior a l’esbarjo acabarà 10 minuts abans per tal que els alumnes de batxillerat puguin esmorzar a la mateixa aula, amb la vigilància del professor/a. Aquesta mesura serà revisable després de les primeres setmanes de curs, i si la situació de la pandèmia ho permetés, es retornaria a la normalitat de l’esmorzar als patis.


• NO es podrà beure aigua de les aixetes de l’escola. Els alumnes poden portar la seva beguda de casa i per a ús exclusivament personal.
• En tot moment en l’horari d’esbarjo fora de l’escola els alumnes hauran de portar posada la mascareta.

Quadre resum de la sortida al pati, la mobilitat i circulació interna de l’escola
GRUPACCÉS AL PATI HORARI ESBARJOGIMNÀS
1 ESOescala teatre10.50h – 11.10hPassadís 1 ESO
2 ESOescala pati10.50h – 11.10hEscala pati – escala gimnàs
3 ESOescala torre11.45h – 12.05hEscala torre – escala gimnàs
4 ESOpati11.45h – 12.05hPati – escala gimnàs
1 BATescala principal10.50h – 11.10hEscala teatre
2 BATescala principal10.55h – 11.15h
1 CFGMescala principal10.50h – 11.10h
2 CFGMescala principal10.55h – 11.15h
1 CFGSescala principal10.55h – 11.15h

Què són els grups estables de convivència?

S’han agrupat els alumnes en classes que suposin grups estables de convivència. Un grup estable de convivència és un grup estable de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres, sempre i quan no existeixi risc greu de rebrot en el territori. Els alumnes que formen part d’un grup estable es consideren mèdicament contactes estrets. L’organització entorn a grups de convivència estables facilita la traçabilitat de possibles casos que es donin en els centres educatius.

Fora del grup de convivència estable, quan coincideixen alumnes de diferents grups (desplaçaments pel centre, optatives, transport escolar, claustre del professorat, etc.) cal extremar les mesures de protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació, neteja…) per tal d’evitar que si es dona un cas positiu els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se.

Com seran els grups classe?

S’han agrupat els alumnes en grups estables de convivència, de manera en la majoria de les matèries i activitats escolars els alumnes de cada grup sempre seran els mateixos i en el mateix espai-aula, intentant que hi hagi el mínim de desplaçaments per l’escola. L’equip de professors que interactua amb cada curs també s’ha dissenyat com a grup estable.
En les matèries i en les aules que impliquin barreja d’alumnes de diferents grups estables (com en el cas d’algunes matèries optatives) s’extremaran les mesures preventives, en quant a distància de seguretat i neteja d’espais i material.

Com serà el servei de menjador escolar?

S’han redissenyat els torns de menjador per tal de reduir el contacte entre grups estables diferents.

En el menjador s’adoptaran les següents mesures:

 • Punt de neteja i desinfecció de mans en entrar i sortir del menjador.
 • Hi haurà un recorreguts d’entrada i un de  sortida, amb accessos  diferents.
 • L’entrada s’organitzarà per grups de convivència. Aquests seguiran els següents passos:
 • Rentat de mans.
 • Recollir el menjar a la línia de servei.

El personal de servei haurà de fer servir mascareta en tot moment.

 • Les safates, plats, gots, coberts i altres elements seran entregats directament pel personal de servei a l’alumne o alumna, de forma individualitzada.
 • A la cua de la línia de servei es mantindrà la distància de seguretat.
 • Els integrants de cada  taula seran  del seu grup de convivència.
Com actuarà el col•legi davant de casos d’absentisme escolar sense justificació?

Tal com han indicat les autoritats educatives, davant de casos d’absentisme escolar sense justificació s’informarà immediatament els Serveis Territorials.

Com es faran les entrevistes de seguiment amb els pares?

Les entrevistes amb les famílies es faran preferiblement de manera telemàtica. Si les entrevistes són presencials, es realitzaran a les sales d’entrevistes que permetin mantenir la distància de seguretat de 2m, i amb mascareta.

Com es faran les reunions d’inici de curs amb les famílies?

Les reunions d’inici de curs seran telemàtiques. La distribució dels dies i hores d’aquestes reunions serà la següent:

CursDiaHora
1 ESODimarts dia 21 de setembre20h
2 ESODimecres dia 22 de setembre20h
3 ESODijous dia 23 de setembre19h
4 ESODijous dia 23 de setembre20h
SIEIDimarts dia 21 de setembre19h
TarlàDimecres dia 22 de setembre19h
1 BatDilluns dia 20 de setembre20h
2 BatDimarts dia 28 de setembre20h
1 CFGMDimecres dia 22 de setembre20h
2 CFGMDimarts dia 21 de setembre20h
1 CFGS Dimarts dia 28 de setembre20h

Rebreu la convocatòria amb l’enllaç de connexió el dia abans de cada reunió corresponent.

Es podran utilitzar els vestidors?
 • Es podran fer servir els vestidors pels diferents grups estables. Tot i així, es recomana que l’alumnat vingui amb l’equipament esportiu vestit de casa el dia en què hagi de fer educació física.
Hi haurà extraescolars aquest curs? 

Les extraescolars del centre s’oferiran només si la situació del moment ho permet. En el cas de La Salle Girona es valorarà si a l’octubre es poden oferir extraescolars de repàs acadèmic i d’aprenentatge d’idiomes.

Quin és el pla d’actuació del curs 2021-22 de La Salle Girona?

Podeu consultar el nostre pla d’actuació en aquest enllaç

2. MESURES DE SEGURETAT I SALUT PER PREVENIR LA COVID-19 DINS DEL COL·LEGI

Què cal tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu?

En compliment dels protocols de mesures de prevenció contra la COVID-19 elaborats per La Salle Catalunya i seguint les instruccions del Departament de Salut i d’Ensenyament per a un retorn segur a les aules, es fa entrega del Check-list que han de seguir les famílies per validar que el seu fill o filla no presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19 ni és un possible contacte estret.

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes presenta:

 • Febre o febrícula (es considera a partir de 37,5ºC)
 • Tos
 • Dificultat per respirar
 • Congestió nasal*
 • Mal de coll*
 • Mal de panxa
 • Vòmits
 • Diarrea
 • Malestar general, cansament
 • Dolor muscular
 • Pèrdua de l’olfacte i/o gust

(*) La Congestió nasal i el mal de coll es consideraran quan van acompanyats d’altres símptomes com la febre.

NOTA: la variant Delta dels SARS-CoV-2 s’associa a símptomes clínics menys descrits, semblants al refredat comú: rinorrea, congestió nasal, esternuts, mal de gola i cefalees.

Si a casa hi ha alguna persona adulta (i es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. ) que no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes presenta:

 • Febre o febrícula (es considera a partir de 37,5ºC)
 • Tos
 • Dificultat per respirar
 • Falta d’olfacte o de gust
 • Mal de coll
 • Calfreds
 • Vòmits
 • Diarrea
 • Malestar general, cansament
 • Dolor muscular

RECORDEU:

Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho.

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.

NO cal entregar aquest Check-list a l’escola. Només cal notificar el seu resultat de forma directa o a través del seu fill, filla o infant o adolescent tutelat.

Què és la declaració responsable?

Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, així com el personal del Centre, han de signar una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos. És obligatori presentar el document de declaració responsable el primer dia de classe.

Descarregeu la declaració responsable

Ús de la mascareta
 • L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment per a tothom a l’interior del recinte escolar, excepte en la matèria d’Educació Física, quan el professor/a ho determini.
 • NO està permès que les mascaretes tinguin cap símbol, emblema o eslògan ofensiu
 • Convé que l’alumne porti una bossa per si necessita guardar la mascareta en un determinat moment.
 • Només es podran llençar mascaretes a les papereres indicades exclusivament per a aquests residus.
Ventilació de les aules

Les aules i els despatxos del col·legi es ventilaran tres vegades cada dia, durant almenys deu minuts cada vegada.